Sjálfsmatsstefna

Stefna MS ísjálfsmati byggir á þeirri skoðun að allt starf í skólanum sé breytingum háð. Skólastarfið skal metið reglulega á grundvelli markmiða skólans til að draga fram sterkar og veikar hliðar þess og skapa grundvöll til úrbóta. Þannig leitast skólinn við að læra af reynslu sinni. Markmið og leiðir í sjálfsmati skulu endurskoðuð reglulega og árlega skulu sett fram deilimarkmið varðandi stefnu skólans. 

Sjálfsmatsáætlun MS til þriggja ára
2019 til 2022

Inngangur
Sjálfsmatsáætlun MS byggir á skólanámskrá og sjálfsmatsstefnu Menntaskólans við Sund. Hún er birt á heimasíðu skólans. Verkefnisstjóri um sjálfsmat er ráðinn til eins árs í senn. Starfshópur um sjálfsmat skóla stýrir sjálfsmatsvinnunni en í honum eru verkefnisstjóri, konrektor, skrifstofustjóri, þrír fulltrúar kennara, tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi úr foreldraráði. Sjálfsmatsáætlunin er endurskoðuð árlega.

Aðgerðaáætlun
Skólinn setur sér aðgerðaáætlun um helstu markmið á hverju skólaári og til hvaða aðgerða eigi að grípa til að ná þeim. Aðgerðaáætlun er kynnt á skólafundi eða starfsmannafundi í upphafi haustannar og birt á heimasíðu skólans.

Sjálfsmatsáætlun
Á sviði sjálfsmats er árlega sett fram aðgerðaáætlun þar sem koma fram markmið sjálfsmats og aðgerðir tilgreindar sem nota á til þess að ná þeim, bæði árlegar aðgerðir og sérstakar aðgerðir sem lögð er áhersla á hverju sinni. Sjálfsmatsáætlun er birt á heimasíðu skólans.

Nemendakönnun
Könnun á gæðum náms og kennslu er lögð fyrir alla nemendur skólans á Námsnetinu í lok haust-, vetrar og vorannar. Niðurstöður hvers kennara og samanburður við heildina eru birtar kennurum á Námsnetinu eftir annarlok. Heildarniðurstöður eru kynntar innan skólans.

Eftirlit með brotthvarfi og mætingu
Skólinn vinnur eftir aðgerðaráætlun MS gegn brotthvarfi. Mætingarstjóri tryggir stöðugt upplýsingaflæði til nemenda varðandi mætingu og kennslustjóri vinnur skýrslu um brotthvarf nemenda frá skólanum á ári hverju. Haft er samband við nemendur sem segja sig úr námi og upplýsinga aflað um ástæður þess. 

Starfsmannaviðtöl rektors
Rektor tekur starfsmannaviðtöl einu sinni á ári við alla nýja starfsmenn. Aðrir starfsmenn geta pantað starfsmannaviðtal hjá rektor.

Starfsmannakönnun
Á vorönn er árleg könnun lögð fyrir alla starfsmenn skólans. Þar er spurt um líðan í starfi, starfsskilyrði og afstöðu til málefna sem efst eru á baugi innan faga og í stefnumótun skólastarfsins hverju sinni. Könnunin er tvískipt, fyrst spurningar fyrir alla starfsmenn og síðan spurningar sem eingöngu eru ætlaðar kennurum. Niðurstöður könnunarinnar eru kynntar á starfsdögum í upphafi næsta skólaárs. Tekið er mið af niðurstöðum þessarar könnunar í aðgerðaáætlun skólaársins.

Mat á stjórnendum MS
Á vorönn er árleg könnun lögð fyrir starfsmenn MS þar sem þeim gefst kostur á að meta gæði stjórnunar í skólanum. Lagt er mat á störf rektors, konrektors, kennslustjóra og námsbrauta- og námskrárstjóra og niðurstöður sendar til viðkomandi stjórnanda.

Námsárangur nemenda
Í lok hverrar annar eru teknar saman niðurstöður (meðaltal og dreifing) um námsárangur nemenda í hverjum námsáfanga. Niðurstöður eru ræddar á fagfundum í upphafi vetrarannar og í upphafi og lok vorannar. Þar er farið yfir niðurstöðurnar í greininni og samanburður gerður við fyrri ár og skyldar greinar. Þá er rætt hverju hægt er að breyta til að auka námsvirkni nemenda og ábyrgð þeirra á námi sínu og hverju þarf að breyta til að bæta námsárangur þeirra nemenda sem verst eru staddir í námsgreininni.

Starfendarannsóknir
Starfshópur um rannsókn á eigin starfi hefur að markmiði að gefa starfsfólki tækifæri til að bæta sig í starfi og þróa starfshætti sína með því að gera starfendarannsókn, ígrunda starf sitt og fara í jafningjamat. Hver starfsmaður skoðar afmarkaðan þátt í starfi sínu, safnar gögnum með ýmsum aðferðum, heldur dagbók og fundar með hópnum. Starfendarannsóknarhópur hóf starf í MS haustið 2005. Hópurinn hefur utanaðkomandi faglegan ráðgjafa.

Fundir sjálfsmatshóps með tenglum nemenda
Sjálfsmatshópurinn heldur árlega fund með tenglum nemenda skólans sem valdir eru af nemendum námsbrauta og námslína skólans. Á tenglafundum er rætt um hugmyndir um það sem má bæta í skólastarfinu og í skólanum yfirleitt. Konrektor og Námsskrárstjóri sitja fundinn fyrir hönd stjórnenda.

Fundir stjórnenda, fagstjóra og kennara einstaka faggreina
Stjórnendur halda mánaðarlega fundi með fagstjórum og fagstjórar funda reglulega með kennurum sem heyra undir þeirra fagstjórn. Stjórnendur funda einnig með fulltrúum allra námsgreina einu sinni á önn. Á þessum fundum er rætt við kennara um starfið í deildinni, með það að markmiði að efla tengsl stjórnenda og kennara, ræða styrkleika og veikleika í skólastarfinu og meta hvernig tekst að fylgja eftir stefnu skólans í námi og kennslu.

Starfshópar
Innan MS eru starfandi ýmsir starfshópar sem vinna að því að bæta skólastarfið. Verkefnisstjóri stýrir starfi hvers hóps og þar eru fulltrúar kennara og annarra starfsmanna og í sumum þeirra einnig fulltrúar nemenda. Skólaárið 2019-2020 eru starfandi eftirfarandi hópar: sjálfsmatshópur, starfendarannsóknarhópur, þróunarhópur um myndun faglegs lærdómssamfélags með Vogaskóla, öryggisnefnd, samstarfsnefnd og vinnumatsnefnd.

Hugmyndabanki
Hugmyndabanki var stofnaður á Námsnetinu 2013 þar sem nemendur og starfsmenn geta sett fram hugmyndir um það sem má bæta í skólastarfinu. Einnig er hugmyndakassi í einu af lokuðu hólfunum í U-inu á 2. hæð. Hugmyndabankinn er kynntur með tölvupósti til nemenda og á fundi með tenglum nemenda.

Almenn þjónustukönnun
Unnið verður að gerð og mótun þjónustukönnunar sem yrði lögð fyrir á næsta skólaári. Markmið með könnuninni er að svör nemenda (foreldra/forráðamanna) geti mögulega leitt til umbóta í skólastarfinu.

 Rýnihópur nemenda um „Nám í MS“
Fulltrúar nemenda t.d. úr hagsmunaráði verða fengnir til þess að taka þátt í vinnufundi með starfsmönnum MS um námið í MS. Markmiðið er að skapa umræðuvettvang við nemendur um þær breytingar sem stefnan „Nám í MS“ felur í sér fyrir nemendur og fá fram viðhorf þeirra til þess að bæta námið enn frekar. Áfram verður unnið að því að efla starf rýnihóps nemenda.

Sjálfsmatsáætlunin er endurskoðuð árlega.

Síðast uppfært: 04.10.2019